2023-04-21

Dodatki mieszkaniowe

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa pragnie przybliżyć swoim mieszkańcom, za Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie, niezbędne informacje na temat możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

 

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy spełniać jednocześnie trzy warunki:

  1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu: umowę najmu/podnajmu/użyczenia/akt własności/spółdzielcze prawo do lokalu/wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego.
  2. Spełniać kryterium dochodowe (w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych), które wynosi:
  1. nie więcej niż 2 538,46 zł na osobę dla gospodarstwa jednoosobowego;
  2. nie więcej niż 1 903,85 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
  1. Spełniać normy powierzchni użytkowej:

a) 1 osoba – mieszkanie o powierzchni nie większej niż 45,5 m2;

b) 2 osoby – mieszkanie o powierzchni nie większej niż 52 m2;

c) 3 osoby – mieszkanie o powierzchni nie większej niż 58,8 m2;

d) 4 osoby – mieszkanie o powierzchni nie większej niż 71,5 m2;

e) 5 osób – mieszkanie o powierzchni nie większej niż 84,5 m2.

Jeżeli spełnione są powyższe warunki należy:

  1. udać się z „wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego” do zarządcy/administratora domu, w celu potwierdzenia danych oraz otrzymania wydruku opłat czynszowych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składa się wniosek (poza wnioskiem zarządca domu wypełnia także druk „informacja” oraz „karta lokalu”);
  2. złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie. Wraz z wnioskiem trzeba dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
  3. udokumentować dochody rodziny za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składa się wniosek;
  4. osoby opłacające indywidualnie rachunki za wodę bezpośrednio do Toruńskich Wodociągów i/lub rachunki za energię cieplną do PGE Toruń, powinny dostarczyć fakturę za ostatni okres rozliczeniowy.

Przypominamy, że za dochód uznaje się m.in.: wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, dochód uzyskany w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,  świadczenia alimentacyjne, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych, ulgę prorodzinną. Świadczenia: 500+, 13. i 14. emerytura, nie są dochodem przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną należy spełnić następujące warunki:

- do wniosku o dodatek mieszkaniowy dołączyć podpisaną klauzulę o wypłatę dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną (wzór do pobrania na stronie www.tcsr.torun.pl, w zakładce Dodatki Mieszkaniowe);

- potwierdzić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego u zarządcy domu z uwzględnieniem wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc, od którego wnioskujący wnosi o dodatek mieszkaniowy;

- dołączyć do wniosku deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości samodzielnego wydrukowania wniosku ze Strony Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie (www.tcsr.torun.pl), zapraszamy do siedziby Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 9 – Biuro Obsługi Mieszkańca (parter). Pracownicy Spółdzielni wydadzą stosowny wniosek oraz komplet niezbędnych dokumentów.