następny
poprzedni
60 lecie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.

Dodatki mieszkaniowe

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734), która weszła w życie 1 stycznia 2002r. dodatek mieszkaniowy przysługuje:

najemcom, podnajemcom, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom lokali mieszkalnych, a także osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest m.in.:

- dochód brutto na członka rodziny nie może przekroczyć

w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury

tj. 1 250,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury, tj. 1 750,00 zł,

-   normatywna pow. użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego łącznie z 30% rezerwą nie może przekroczyć:

45,50 m2 dla 1 osoby 58,50 m2 dla 3 osób 84,50 m2 dla 5 osób
52 m2 dla 2 osób 71,50  m2 dla 4 osób 91 m2 dla 6 osób

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego:

dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent Miasta Torunia w drodze decyzji, a wnioski przyjmuje Referat Dodatków Mieszkaniowych Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 38/40.

Wnioskodawca może otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 dnia następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku

(UWAGA! np. aby otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 kwietnia 2017 r. wniosek należy złożyć do

26 marca 2017 r.).  

Okres przyznania dodatku wynosi 6 miesięcy.

Osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy o kontakt z Biurem Informacji pokój nr 1 ul. Tuwima 9 czynnym codziennie w godz. 7.00 - 15.00, we wtorki do 17.00.

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15 Biuro inf. w.20
56 691-81-15 Biuro inf. w.20
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń