następny
poprzedni
60 lecie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
2018-09-21

Nabór ofert na Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu,

 ul. Tuwima 9

zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na

BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. charakterystykę podmiotu badającego i informacje o oferencie,
  2. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  3. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej,
  4. cenę brutto za realizację zamówienia na badanie sprawozdania finansowego przy uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z badaniem np.: diety, noclegi, przejazdy, etc,
  5. zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak i w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 rok, w zakresie przepisów bilansowych i podatkowych,
  6. zobowiązanie do prowadzenia badania sprawozdania w siedzibie Spółdzielni,
  7. zobowiązanie do omówienia opinii i raportu uzupełniającego na posiedzeniu Rady Nadzorczej.


Oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za 2018r”  należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tuwima 9 w terminie do 19 października 2018 r. do godziny 15:00.

Ostateczny termin przedłożenia Spółdzielni opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego ustala się na dzień 15 marca 2019 r.

Do oferty należy załączyć wypełniony formularz ofertowy.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia przez Spółdzielnię jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a cena nie jest podstawowym kryterium wyboru oferty.

docxBadanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok - formularz
© 2012 MSM Toruń