następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.
2021-07-01

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca  2020 roku stanu  epidemii, wprowadzonymi  ze względu na ochronę  życia i zdrowia ludzkiego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej  informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  zostanie zwołane nie wcześniej niż po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni  zawiadomi członków Spółdzielni  w sposób określony w § 68 ust. 2 Statutu Spółdzielni.

Zagadnienie to reguluje art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

Ustawą z dnia 19 czerwca br. Sejm dodał do w/w ustawy Art.90a regulujący czas trwania kadencji rady nadzorczej spółdzielni w okresie epidemii.

Rozporządzeniem  Ministra Finansów   z dnia 28 września 2020 r. określony został termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółdzielniach mieszkaniowych,  w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Rozporządzenie to przedłuża  termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w wyżej cytowanym art. 90  ustawy z dnia 31.03.2020 r.

Materiały sprawozdawcze dotyczące roku 2020 znajdują się w zakładce: Dokumenty - sprawozdania.

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń