Zasady rozliczania zużycia wody

Zużycie wody rozliczane jest na podstawie wskazań indywidualnych liczników wody.

W zasobach Spółdzielni odczytami liczników i rozliczeniami zużycia zajmują się dwie firmy rozliczeniowe: Energos-Schlitt oraz Techem.

Dostarczenie rozliczeń do mieszkańców następuje w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca po dokonanych odczytach, zaś płatność wynikająca z rozliczenia zużyć wody dokonywana będzie do 15-go dnia miesiąca następującego po dostarczeniu rozliczeń (przykładowo: dostarczenie rozliczeń zużycia wody za I kwartał następować będzie do ostatniego dnia roboczego kwietnia. Termin płatności przypadać będzie z kolei do 15-go maja).

Informacje o nieotrzymaniu rozliczeń lub nieprawidłowościach w otrzymanych rozliczeniach zużycia wody należy zgłaszać do firmy, która dokonuje rozliczeń w Państwa budynku.