2024-05-22

Walne Zgromadzenie MSM w 2024 roku

W dniach od 19 do 21 czerwca 2024 r. obradowało Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Toruniu.
Podczas posiedzeń zostało podjętych 8 uchwał oraz zatwierdzono sprawozdania dotyczące działania Spółdzielni w 2023 r.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje najważniejsze decyzje w jej sprawach. Zakres uprawnień Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółdzielni, ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 593) oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 438).